• Zajęcia specjalistyczne

   • Mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych. Są wśród nich: 

    • zajęcia z psychologiem
    • rehabilitacja ruchowa
    • terapia SI
    • terapia pedagogiczna
    • terapia zajęciowa
    • zajęcia z logopedą
    • trening słuchowy Tomatisa
    • Trening słuchowy metodą A.A. Tomatisa 

    • Narząd słuchu pozwala na komunikowanie się z otoczeniem i to, co słyszymy, wpływa na kształtowanie się naszego głosu, mowy i języka. Jak pokazują badania, narząd słuchu wpływa także na przyswajanie sobie umiejętności czytania i pisania, na postawę ciała, koordynację ruchową oraz stany emocjonalne.

     Metoda Tomatisa to metoda treningu słuchowego prowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną i kostną.

     Celem i zadaniem zajęć opartych na treningu słuchowym jest m.in. usprawnianie uwagi słuchowej, pamięci słuchowej, zwiększenie koncentracji uwagi, zmniejszenie napięcia emocjonalnego, poprawa jakości zachowań społecznych.

     Zajęcia mają atrakcyjną dla dzieci formę. Są dla nich czasem odpoczynku, relaksu i dobrej zabawy w gronie rówieśników.

    • Terapia pedagogiczna 

    • Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Podczas zajęć stosuje się urozmaicone formy i metody pracy.

     W terapii pedagogicznej uczestniczą dzieci, które mają trudności z pisaniem, czytaniem bądź liczeniem. Najważniejszym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego. Pozostałe cele to: wzmacnianie pozytywne dziecka, dodawanie wiary we własne możliwości, wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, systematyczności i odpowiedniej motywacji do pracy oraz ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

     Podczas pracy zwraca się uwagę na usprawnianie u dziecka percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

    • Terapia zajęciowa

    • Terapia zajęciowa to sposób rewealidacji fizycznej, intelektualnej, psychicznej i społecznej. Celem terapii zajęciowej jest przywracanie optymalnej sprawności umysłowej, poznawczej, percepcyjnej i motorycznej. Terapia zajęciowa usprawnia, kształtuje, wzmacnia, rozwija i aktywizuje wszystkie zmysły człowieka.

     Zajęcia terapeutyczne mają w głównej mierze charakter motoryczno-percepcyjno-artystyczny.