• Warszawa Talentów ruszyła!

    • Szkolny doradca zawodowy pan Tomasz Paciorek rozpoczął indywidualne spotkania z uczniami w Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu Warszawa Talentów. Każdy uczeń z klas siódmych i ósmych może umówić się na takie spotkanie, aby porozmawiać o swoich umiejętnościach, zainteresowaniach i uzdolnieniach. Dokładniej poznać swoje mocne strony oraz predyspozycje edukacyjno – zawodowe. Szczegółowiej zapoznać się z bogatą ofertą warszawskich szkół ponadpodstawowych. Poznać aktualne trendy na dynamicznym rynku pracy.

     Planowo PIK działa: 

     • poniedziałki w godzinach 13:30 – 15:00
     • piątki w godzinach 12:45 – 14:15

     Oczywiście pan Tomek dostosowuje się do uczniów, którzy mają  w tym czasie lekcje i umawia się z nimi w dogodnych dla nich terminach. Każdy chętny jest mile widziany!

   • WARSZAWA TALENTÓW

   • Z przyjemnością informujemy Państwa, że nasz szkoła została zakwalifikowana do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy „Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy”.

    Dzięki temu projektowi nasi uczniowie klas 7 i 8 oraz uczniowie innych 51 szkół podstawowych w Warszawie otrzyma wsparcie, dzięki któremu będą mieli większe szanse na podjęcie zatrudnienia w przyszłości.

    W ramach tego projektu zostanie utworzony Stołeczny Punkt Informacji i Kariery, gdzie będzie obecnych 7 doradców zawodowych w pełni zaopatrzonych w materiały i narzędzia, aby jak najlepiej wspierać młodzież w podejmowaniu przez nich wyborów. W naszej szkole również powstanie taki punkt, który będzie prowadzony przez szkolnego doradcę zawodowego i również zostanie on odpowiednio wyposażony a jego harmonogram pracy będzie właściwie zintegrowany z planem lekcyjnym biorących udział uczniów. Ponadto zostaną podjęte działania na rzecz intensyfikacji współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym m.in. spotkania z ekspertami ds. rynku pracy, organizacja spotkań w szkołach zawodowych czy wycieczki wirtualne po wybranych zakładach pracy.

   • Szkolne Doradztwo Zawodowe

   • Szybko następujące zmiany na rynku pracy i w życiu społecznym wymuszają potrzebę wsparcia uczniów w procesie samookreślenia, samodoskonalenia i świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Wsparcie to będzie najbardziej optymalne, kiedy będzie realizowane wielotorowo i będzie angażowało jak największą liczbę osób z otoczenia ucznia. Z tego powodu w naszej placówce funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ),  który stanowią celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez wychowawców, nauczycieli i specjalistów pracujących w naszej szkole na wszystkich etapach nauczania. Odpowiednio dla etapu, działania te mają bliżej określone przeznaczenie:

    • Celem preorientacji zawodowej w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3 szkoły podstawowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.
    • Celem orientacji zawodowej w klasach 4-6 szkoły podstawowej jest poznawanie własnych zasobów, zapoznawanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.
    • Celem doradztwa zawodowego w klasach 7-8 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery a także podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz zdobyte informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. Na ty etapie działania te obejmują m.in. grupowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców, indywidualne konsultacje oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi.

     

    Sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego dzięki zaangażowaniu wszystkich osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego daje pożądany efekt zsynchronizowanego współdziałania. Dokument WSDZ zapewnia ciągłość działań doradczych, służy wskazaniu korelacji między tymi działaniami i procesami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole.

    Przydatne linki:

    1. Informacje dotyczące warszawskich szkół ponadpodstawowych i rekrutacji:

    2. Rankingi szkół warszawskich: