• Szkolne Doradztwo Zawodowe

   • Szybko następujące zmiany na rynku pracy i w życiu społecznym wymuszają potrzebę wsparcia uczniów w procesie samookreślenia, samodoskonalenia i świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Wsparcie to będzie najbardziej optymalne, kiedy będzie realizowane wielotorowo i będzie angażowało jak największą liczbę osób z otoczenia ucznia. Z tego powodu w naszej placówce funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ),  który stanowią celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez wychowawców, nauczycieli i specjalistów pracujących w naszej szkole na wszystkich etapach nauczania. Odpowiednio dla etapu, działania te mają bliżej określone przeznaczenie:

    • Celem preorientacji zawodowej w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3 szkoły podstawowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.
    • Celem orientacji zawodowej w klasach 4-6 szkoły podstawowej jest poznawanie własnych zasobów, zapoznawanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.
    • Celem doradztwa zawodowego w klasach 7-8 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery a także podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz zdobyte informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. Na ty etapie działania te obejmują m.in. grupowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców, indywidualne konsultacje oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi.

     

    Sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego dzięki zaangażowaniu wszystkich osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego daje pożądany efekt zsynchronizowanego współdziałania. Dokument WSDZ zapewnia ciągłość działań doradczych, służy wskazaniu korelacji między tymi działaniami i procesami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole.

    Przydatne linki:

    1. Informacje dotyczące warszawskich szkół ponadpodstawowych i rekrutacji:

    2. Rankingi szkół warszawskich: